SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.05.2021
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.06.2021

Prosečne zarade po zaposlenom, mart 2021.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za mart 2021. godine iznosila je 89 894 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 65 289 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za mart 2021. godine iznosila je 89 894 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 65 289 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–mart 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 7,1% nominalno, odnosno 5,6% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 7,3% nominalno i za 5,8% realno.

U poredjenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za mart 2021. godine nominalno je veća za 9,2%, a realno za 7,3%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 9,4%, odnosno za 7,5% realno.

Medijalna neto zarada za mart 2021. godine iznosila je 49 328 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
III 2021 I–III 2021 III 2021 I–III 2021
Ukupno89894876116528963563
Zarade zaposlenih u radnom odnosu90269879766558063846
Zarade zaposlenih van radnog odnosa60383580084230740635
Zarade zaposlenih u pravnim licima95788933836968067847
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih48508467833445233262
Javni sektor 100700996897240771697
Van javnog sektora85266824236224060069
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
III 2021
 II 2021
III 2021
Ø 2020
 III 2021
 III 2020
I–III 2021
I–III 2020
  III 2021
 II 2021
III 2021
Ø 2020
III 2021
III 2020
I–III 2021
I–III 2020
Nominalni indeksi zarada104.7108.3109.2107.1104.8108.7109.4107.3
Realni indeksi zarada104.2106.6107.3105.6104.3107.0107.5105.8

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak gradjana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).