SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.03.2021

Prosečne zarade po zaposlenom, januar 2021

Prosečna zarada (bruto) obračunata za januar 2021. godine iznosila je 87 058 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 63 109 dinara.

Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 26.04.2021

Prosečna zarada (bruto) obračunata za januar 2021. godine iznosila je 87 058 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 63 109 dinara.

U poredjenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za januar 2021. godine nominalno je veća za 5,1%, a realno za 4,0%, dok je prosečna neto zarada veća za 5,3% nominalno, odnosno za 4,2% realno.

U odnosu na decembar 2020. godine, prosečna bruto zarada obračunata za januar 2021. godine nominalno je manja za 4,2%, a realno za 4,6%, dok je prosečna neto zarada nominalno manja za 4,5%, a realno za 4,9%.

Medijalna neto zarada za januar 2021. godine iznosila je 48 000 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
I 2021 I  2021
Ukupno8705863109
Zarade zaposlenih u radnom odnosu8740963380
Zarade zaposlenih van radnog odnosa5746340243
Zarade zaposlenih u pravnim licima9278867349
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih4628832936
Javni sektor 10022872075
Van javnog sektora8139059250
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
I 2021
XII 2020
I 2021
Ø 2020
I 2021
I 2020
I 2021
XII 2020
I 2021
Ø 2020
I 2021
I 2020
Nominalni indeksi zarada95.8104.9105.195.5105.1105.3
Realni indeksi zarada95.4104.4104.095.1104.6104.2

Pogledajte tabeleMetodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak gradjana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).