САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
24.12.2021
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.01.2022

Просечне зараде по запосленом, октобар 2021.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за октобар 2021. године износила је 91 132 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 66 048 динарa.

 

Просечна зарада (бруто) обрачуната за октобар 2021. године износила је 91 132 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 66 048 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–октобар 2021. године, у односу на исти период прошле године, износио је 8,7% номинално, односно 5,1% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 8,9% номинално и за 5,3% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за октобар 2021. године номинално је већа за 9,7%, а реално за 2,9%, док је просечна нето зарада номинално већа за 9,9%, односно за 3,1% реално.

Медијална нето зарада за октобар 2021. године износила је 50 000 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
X 2021 I–X 2021 X 2021 I–X 2021
Укупно91132891696604864645
Зараде запослених у радном односу91603895696640864954
Зараде запослених ван радног односа57854584324053940939
Зараде запослених у правним лицима97282951587059269080
Зараде предузетника и запослених код њих48356475273443833805
Јавни сектор 1005391005397229672297
Ван јавног сектора87182843546342461404
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
X 2021
 IX 2021
X 2021
Ø 2020
 X 2021
 X 2020
I–X 2021
I–X 2020
  X 2021
 IX 2021
X 2021
Ø 2020
X 2021
X 2020
I–X 2021
I–X 2020
Номинални индекси зарада101.3109.8109.7108.7101.3109.9109.9108.9
Реални индекси зарада100.4103.1102.9105.1100.4103.2103.1105.3

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).