САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.11.2021
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 24.12.2021

Просечне зараде по запосленом, септембар 2021.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за септембар 2021. године износила је 89 980 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 65 218 динара.

 

Просечна зарада (бруто) обрачуната за септембар 2021. године износила је 89 980 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 65 218 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–септембар 2021. године, у односу на исти период прошле године, износио је 8,6% номинално, односно 5,4% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 8,8% номинално и за 5,6% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за септембар 2021. године номинално је већа за 9,0%, а реално за 3,1%, док је просечна нето зарада номинално већа за 9,2%, односно за 3,3% реално.

Медијална нето зарада за септембар 2021. године износила је 50 000 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
IX 2021 I–IX  2021 III квартал IX  2021 I–IX  2021 III квартал
Укупно899808894789505652186448764863
Зараде запослених у радном односу904278934089924655626479065186
Зараде запослених ван радног односа583515850458729408894098941152
Зараде запослених у правним лицима959999491895552696706891069336
Зараде предузетника и запослених код њих487784743348101347413373434236
Јавни сектор 100456100539100405722357229772204
Ван јавног сектора855878403484941622766117661790
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
IX 2021
 VIII 2021
IX 2021
Ø 2020
 IX 2021
 IX 2020
I–IX 2021
I–IX 2020
  IX 2021
 VIII 2021
IX 2021
Ø 2020
IX 2021
IX 2020
I–IX 2021
I–IX 2020
Номинални индекси зарада100.9108.4109.0108.6100.9108.6109.2108.8
Реални индекси зарада100.1102.7103.1105.4100.1102.9103.3105.6

Погледајте табелeПрикажи све табеле

Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).