САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.10.2021
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.11.2021

Просечне зараде по запосленом, август 2021.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за август 2021. године износила је 89 202 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 64 639 динара.

 

Просечна зарада (бруто) обрачуната за август 2021. године износила је 89 202 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 64 639 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–август 2021. године, у односу на исти период прошле године, износио је 8,5% номинално, односно 5,6% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 8,7% номинално и за 5,8% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за август 2021. године номинално је већа за 10,3%, а реално за 5,8%, док је просечна нето зарада номинално већа за 10,5%, односно за 5,9% реално.

Медијална нето зарада за август 2021. године износила је 49 933 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
VIII 2021 I–VIII 2021 VIII 2021 I–VIII 2021
Укупно89202888166463964393
Зараде запослених у радном односу89608892026495264692
Зараде запослених ван радног односа58778585254118541003
Зараде запослених у правним лицима95262947816912168813
Зараде предузетника и запослених код њих47789472593400733604
Јавни сектор 1002801005507211372305
Ван јавног сектора84578838356151961035
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
VIII 2021
 VII 2021
VIII 2021
Ø 2020
 VIII 2021
 VIII 2020
I–VIII 2021
I–VIII 2020
  VIII 2021
 VII 2021
VIII 2021
Ø 2020
VIII 2021
VIII 2020
I–VIII 2021
I–VIII 2020
Номинални индекси зарада99.9107.5110.3108.599.9107.6110.5108.7
Реални индекси зарада99.0102.7105.8105.699.0102.8105.9105.8

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).