САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.08.2021
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 24.09.2021

Просечне зараде по запосленом, јун 2021.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јун 2021. године износила је 89 793 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 65 070 динарa.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јун 2021. године износила је 89 793 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 65 070 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–јун 2021. године, у односу на исти период прошле године, износио је 8,4% номинално, односно 6,0% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 8,6% номинално и за 6,2% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за јун 2021. године номинално је већа за 8,7%, а реално за 5,2%, док је просечна нето зарада номинално већа за 8,9%, односно за 5,4% реално.

Медијална нето зарада за јун 2021. године износила је 49 999 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
VI 2021 I–VI  2021 II квартал VI  2021 I–VI  2021 II квартал
Укупно897938866389699650706429465014
Зараде запослених у радном односу902008904390094653836458865319
Зараде запослених ван радног односа592805837958732415364089941149
Зараде запослених у правним лицима958859459695794695766869369528
Зараде предузетника и запослених код њих476014708647379338573347233676
Јавни сектор 100419100607101521722127234472987
Ван јавног сектора853048356884692620526086161638
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
VI 2021
 V 2021
VI 2021
Ø 2020
 VI 2021
 VI 2020
I–VI 2021
I–VI 2020
  VI 2021
 V 2021
VI 2021
Ø 2020
VI 2021
VI 2020
I–VI 2021
I–VI 2020
Номинални индекси зарада100.1108.2108.7108.4100.1108.3108.9108.6
Реални индекси зарада99.8104.5105.2106.099.8104.6105.4106.2

Погледајте табелeПрикажи све табеле

Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).