САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
26.07.2021
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.08.2021

Просечне зараде по запосленом, мај 2021.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за мај 2021. године износила је 89 720 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 65 025 динарa.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за мај 2021. године износила је 89 720 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 65 025 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–мај 2021. године, у односу на исти период прошле године, износио је 8,3% номинално, односно 6,1% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 8,5% номинално и за 6,3% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за мај 2021. године номинално је већа за 10,1%, а реално за 6,3%, док је просечна нето зарада номинално већа за 10,4%, односно за 6,6% реално.

Медијална нето зарада за мај 2021. године износила је 49 869 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
V 2021 I–V 2021 V 2021 I–V 2021
Укупно89720884336502564137
Зараде запослених у радном односу90115888086532864426
Зараде запослених ван радног односа58050581824066840760
Зараде запослених у правним лицима95873943346957868513
Зараде предузетника и запослених код њих46924469803335833393
Јавни сектор 1019381006457327772371
Ван јавног сектора84544832146152960618
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
V 2021
 IV 2021
V 2021
Ø 2020
 V 2021
 V 2020
I–V 2021
I–V 2020
  V 2021
 IV 2021
V 2021
Ø 2020
V 2021
V 2020
I–V 2021
I–V 2020
Номинални индекси зарада100.2108.1110.1108.3100.1108.2110.4108.5
Реални индекси зарада99.7104.7106.3106.199.6104.8106.6106.3

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).