САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.06.2021
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 26.07.2021

Просечне зараде по запосленом, април 2021.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за април 2021. године износила је 89 582 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 64 948 динара.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за април 2021. године износила је 89 582 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 64 948 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–април 2021. године, у односу на исти период прошле године, износио је 7,8% номинално, односно 6,0% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 8,0% номинално и за 6,2% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за април 2021. године номинално је већа за 9,9%, а реално за 6,9%, док је просечна нето зарада номинално већа за 10,2%, односно за 7,2% реално.

Медијална нето зарада за април 2021. године износила је 49 230 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
IV 2021 I–IV 2021 IV 2021 I–IV 2021
Укупно89582881086494863912
Зараде запослених у радном односу89967884786524564199
Зараде запослених ван радног односа58822582164121440783
Зараде запослених у правним лицима95622939466942968245
Зараде предузетника и запослених код њих47611469943381133402
Јавни сектор 1022141003217347972143
Ван јавног сектора84220828776132760387
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
IV 2021
 III 2021
IV 2021
Ø 2020
 IV 2021
 IV 2020
I–IV 2021
I–IV 2020
  IV 2021
 III 2021
IV 2021
Ø 2020
IV 2021
IV 2020
I–IV 2021
I–IV 2020
Номинални индекси зарада99.7108.0109.9107.899.5108.1110.2108.0
Реални индекси зарада98.6105.2106.9106.098.4105.3107.2106.2

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).