САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
26.04.2021
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.05.2021

Просечне зараде по запосленом, фебруар 2021

Просечна зарада (бруто) обрачуната за фебруар 2021. године износила је 85 864 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 62 280 динарa.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за фебруар 2021. године износила је 85 864 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 62 280 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–фебруар 2021. године, у односу на исти период прошле године, износио је 6,0% номинално, односно 4,8% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 6,2% номинално и за 5,0% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за фебруар 2021. године номинално је већа за 6,9%, а реално за 5,6%, док је просечна нето зарада номинално већа за 7,1%, односно за 5,8% реално.

Медијална нето зарада за фебруар 2021. године износила је 47 682 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
II 2021 I–II 2021 II 2021 I–II 2021
Укупно85864864596228062693
Зараде запослених у радном односу86234868196256662971
Зараде запослених ван радног односа56085567563929039754
Зараде запослених у правним лицима91559921716650166923
Зараде предузетника и запослених код њих45524459043237932656
Јавни сектор 98139991807061171340
Ван јавног сектора80586809865869858973
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
II 2021
 I 2021
II 2021
Ø 2020
 II 2021
 II 2020
I–II 2021
I–II 2020
  II 2021
 I 2021
II 2021
Ø 2020
II 2021
II 2020
I–II 2021
I–II 2020
Номинални индекси зарада98.6103.5106.9106.098.7103.7107.1106.2
Реални индекси зарада98.0102.4105.6104.898.1102.6105.8105.0

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).