САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.03.2021

Просечне зараде по запосленом, јануар 2021

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јануар 2021. године износила је 87 058 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 63 109 динара.

Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 26.04.2021

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јануар 2021. године износила је 87 058 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 63 109 динара.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за јануар 2021. године номинално је већа за 5,1%, а реално за 4,0%, док је просечна нето зарада већа за 5,3% номинално, односно за 4,2% реално.

У односу на децембар 2020. године, просечна бруто зарада обрачуната за јануар 2021. године номинално је мања за 4,2%, а реално за 4,6%, док је просечна нето зарада номинално мања за 4,5%, а реално за 4,9%.

Медијална нето зарада за јануар 2021. године износила је 48 000 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
I 2021 I  2021
Укупно8705863109
Зараде запослених у радном односу8740963380
Зараде запослених ван радног односа5746340243
Зараде запослених у правним лицима9278867349
Зараде предузетника и запослених код њих4628832936
Јавни сектор 10022872075
Ван јавног сектора8139059250
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
I 2021
XII 2020
I 2021
Ø 2020
I 2021
I 2020
I 2021
XII 2020
I 2021
Ø 2020
I 2021
I 2020
Номинални индекси зарада95.8104.9105.195.5105.1105.3
Реални индекси зарада95.4104.4104.095.1104.6104.2

Погледајте табелeМетодолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).