САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
24.09.2021
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.10.2021

Просечне зараде по запосленом, јул 2021.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јул 2021. године износила је 89 330 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 64 731 динар.

 

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јул 2021. године износила је 89 330 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 64 731 динар.

Раст бруто зарада у периоду јануар–јул 2021. године, у односу на исти период прошле године, износио је 8,2% номинално, односно 5,7% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 8,5% номинално и за 6,0% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за јул 2021. године номинално је већа за 7,6%, а реално за 4,2%, док је просечна нето зарада номинално већа за 7,8%, односно за 4,4% реално.

Медијална нето зарада за јул 2021. године износила је 49 999 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
VII 2021 I–VII 2021 VII 2021 I–VII 2021
Укупно89330887596473164358
Зараде запослених у радном односу89733891436504364654
Зараде запослених ван радног односа59082584864139740975
Зараде запослених у правним лицима95392947116921668768
Зараде предузетника и запослених код њих47730471813395733544
Јавни сектор 1004781005897226572333
Ван јавног сектора84655837276157260965
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
VII 2021
 VI 2021
VII 2021
Ø 2020
 VII 2021
 VII 2020
I–VII 2021
I–VII 2020
  VII 2021
 VI 2021
VII 2021
Ø 2020
VII 2021
VII 2020
I–VII 2021
I–VII 2020
Номинални индекси зарада99.5107.6107.6108.299.5107.8107.8108.5
Реални индекси зарада99.3103.7104.2105.799.3103.9104.4106.0

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).