САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.05.2021
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.06.2021

Просечне зараде по запосленом, март 2021.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за март 2021. године износила је 89 894 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 65 289 динара.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за март 2021. године износила је 89 894 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 65 289 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–март 2021. године, у односу на исти период прошле године, износио је 7,1% номинално, односно 5,6% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 7,3% номинално и за 5,8% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за март 2021. године номинално је већа за 9,2%, а реално за 7,3%, док је просечна нето зарада номинално већа за 9,4%, односно за 7,5% реално.

Медијална нето зарада за март 2021. године износила је 49 328 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
III 2021 I–III 2021 III 2021 I–III 2021
Укупно89894876116528963563
Зараде запослених у радном односу90269879766558063846
Зараде запослених ван радног односа60383580084230740635
Зараде запослених у правним лицима95788933836968067847
Зараде предузетника и запослених код њих48508467833445233262
Јавни сектор 100700996897240771697
Ван јавног сектора85266824236224060069
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
III 2021
 II 2021
III 2021
Ø 2020
 III 2021
 III 2020
I–III 2021
I–III 2020
  III 2021
 II 2021
III 2021
Ø 2020
III 2021
III 2020
I–III 2021
I–III 2020
Номинални индекси зарада104.7108.3109.2107.1104.8108.7109.4107.3
Реални индекси зарада104.2106.6107.3105.6104.3107.0107.5105.8

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).