САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.02.2021

Просечне зараде по запосленом, децембар 2020

Просечна зарада (бруто) обрачуната за децембар 2020. године износила је 90 849 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 66 092 динара.

Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.03.2021

Просечна зарада (бруто) обрачуната за децембар 2020. године износила је 90 849 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 66 092 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–децембар 2020. године, у односу на исти период прошле године, износио је 9,5% номинално, односно 7,8% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 9,4% номинално и за 7,7% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за децембар 2020. године номинално је већа за 10,4%, а реално за 9,0%, док је просечна нето зарада номинално већа за 10,6%, односно за 9,2% реално.

Медијална нето зарада за децембар 2020. године износила је 48 676 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
XII 2020 I–XII  2020 IV квартал XII  2020 I–XII  2020 IV квартал
Укупно908498298486050660926007362374
Зараде запослених у радном односу912588338486462664096038062691
Зараде запослених ван радног односа583895448955806409243819039114
Зараде запослених у правним лицима971058836991955707426407166742
Зараде предузетника и запослених код њих476094514745478339523197832367
Јавни сектор 998539451096802718006789969552
Ван јавног сектора870067793581445636565664559300
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
XII 2020
 XI 2020
XII 2020
Ø 2019
 XII 2020
 XII 2019
I–XII 2020
I–XII 2019
  XII 2020
 XI 2020
XII 2020
Ø 2019
XII 2020
XII 2019
I–XII 2020
I–XII 2019
Номинални индекси зарада107.9119.8110.4109.5108.5120.3110.6109.4
Реални индекси зарада107.8117.8109.0107.8108.4118.3109.2107.7

Погледајте табелeПрикажи све табеле

Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).