САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.12.2020

Просечне зараде по запосленом, октобар 2020

Просечна зарада (бруто) обрачуната за октобар 2020. године износила је 83 106 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 60 109 динара.

Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.01.2021

Просечна зарада (бруто) обрачуната за октобар 2020. године износила је 83 106 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 60 109 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–октобар 2020. године, у односу на исти период прошле године, износио је 9,5% номинално, односно 7,8% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 9,4% номинално и за 7,7% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за октобар 2020. године номинално су веће за 9,2%, а реално за 7,3%.

Медијална нето зарада за октобар 2020. године износила је 46 382 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
X 2020 I–X 2020 X 2020 I–X 2020
Укупно83106820566010959370
Зараде запослених у радном односу83531824556043559676
Зараде запослених ван радног односа54381540913811637911
Зараде запослених у правним лицима88716873086424863273
Зараде предузетника и запослених код њих44766450033182131839
Јавни сектор 94711938416802167414
Ван јавног сектора78106768665670055829
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
X 2020
 IX 2020
X 2020
Ø 2019
 X 2020
 X 2019
I–X 2020
I–X 2019
  X 2020
 IX 2020
X 2020
Ø 2019
X 2020
X 2019
I–X 2020
I–X 2019
Номинални индекси зарада100.7109.6109.2109.5100.7109.5109.2109.4
Реални индекси зарада100.6107.9107.3107.8100.6107.8107.3107.7

Погледајте табелeМетодолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).