САОПШТЕЊЕ
Грађевинарство - Грађевинске дозволе
15.12.2020

Издате грађевинске дозволе, октобар 2020

У октобру месецу 2020. издато је 2 944 грађевинске дозволе, што је за 21,0% више него у истом периоду претходне године.

Претходни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 15.01.2021

У октобру месецу 2020. издато је 2 944 грађевинске дозволе, што је за 21,0% више него у истом периоду претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у октобру, 84,0% дозволa односи се на зграде, а 16,0% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 78,6% дозвола издато је за стамбене, а 21,4% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (68,7%).

Према дозволама издатим у октобру 2020. у Републици Србији, пријављена је изградња 2 233 станова, с просечном површином од 72,4m². Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама, 14,8% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином од 140,5 m², а 83,1% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 58,4 m².

Предвиђена вредност радова новоградње у октобру 2020. износи 81,7% од укупно предвиђене вредности радова. Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у Сремској области, 35,2% од предвиђене вредности новоградње, затим следе Београдска област (13,1%), Јужнобачка област (9,5%) и Мачванска област (7,5%), док се учешћа осталих области крећу од 0,3% до 4,5%.

 


Индекси издатих грађевинских дозвола у Републици Србији

  I-X 2020
I-X 2019
X 2020
IX 2020
X 2020
X 2019
X 2020
Ø 2019
Укупно
   Број100.9118.8121.0161.7
   Предвиђена вредност радова72.1106.482.090.4
Зграде
   Број101.9118.7127.4174.3
   Предвиђена вредност радова122.297.5140.5142.2
   Површина111.691.8124.5130.1
Остале грађевине
   Број97.0119.695.7117.3
   Предвиђена вредност радова39.9131.643.851.3
Станови
   Броја станова112.182.494.597.4
   Корисна површина станова106.774.385.492.4

Методолошка објашњења

Подаци о издатим грађевинским дозволама преузимају се из Централне евиденције обједињених процедура, коју, према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 132/14, члан 8), води Агенција за привредне регистре.

У оквиру овог истраживања, појмом „грађевинска дозвола“ обједињују се грађевинска дозвола за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова по члану 145 Закона о планирању и изградњи.  Издате грађевинске дозволе и одобрења за извођење радова на основу усаглашеног захтева обухваћени су само ако је изградња први пут одобрена. Обухватају се дозволе за све врсте грађевина описане у Класификацији врста грађевина, тј. зa зграде и остале грађевине, и приказују се по територијама на којима ће се изводити планирани радови у земљи.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Детаљна методолошка објашњења овог истраживања налазе се на сајту Републичког завода за статистику:

http://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=05&s=0.