САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
26.10.2020

Просечне зараде по запосленом, август 2020

Просечна зарада (бруто) обрачуната за август 2020. године износила је 80 901 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 58 513 динара.

Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.11.2020

Просечна зарада (бруто) обрачуната за август 2020. године износила је 80 901 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 58 513 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–август 2020. године, у односу на исти период прошле године, износио је 9,3% номинално, односно 7,7% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 9,2% номинално и за 7,6% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за август 2020. године номинално је већа за 8,2%, а реално за 6,2%, док је просечна нето зарада номинално већа за 8,1%, односно за 6,1% реално.

Медијална нето зарада за август 2020. године износила је 45 000 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
VIII 2020 I–VIII  2020 VIII  2020 I–VIII  2020
Укупно80901818625851359234
Зараде запослених у радном односу81321822535883359534
Зараде запослених ван радног односа52311541183666337930
Зараде запослених у правним лицима86315870346252763083
Зараде предузетника и запослених код њих44316450723138631852
Јавни сектор 92541936876649267306
Ван јавног сектора75894766305508155661
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
VIII 2020
 VII 2020
VIII 2020
Ø 2019
 VIII 2020
 VIII 2019
I–VIII 2020
I–VIII 2019
  VIII 2020
 VII 2020
VIII 2020
Ø 2019
VIII 2020
VIII 2019
I–VIII 2020
I–VIII 2019
Номинални индекси зарада97.5106.7108.2109.397.5106.5108.1109.2
Реални индекси зарада97.6104.6106.2107.797.6104.4106.1107.6

Погледајте табелe


Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).