САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.11.2020

Просечне зараде по запосленом, септембар 2020

Просечна зарада (бруто) обрачуната за септембар 2020. године износила је 82 515 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 59 698 динара.

Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.12.2020

Просечна зарада (бруто) обрачуната за септембар 2020. године износила је 82 515 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 59 698 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–септембар 2020. године, у односу на исти период прошле године, износио је 9,5% номинално, односно 7,8% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 9,4% номинално и за 7,7% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за септембар 2020. године номинално је већа за 11,3%, а реално за 9,3%, док је просечна нето зарада номинално већа за 11,2%, односно за 9,2% реално.

Медијална нето зарада за септембар 2020. године износила је 45 817 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
IX 2020 I–IX  2020 III квартал IX  2020 I–IX  2020 III квартал
Укупно825158193682143596985928659412
Зараде запослених у радном односу829488233282564600295959059735
Зараде запослених ван радног односа536075405753517375723788737509
Зараде запослених у правним лицима880418714887601637816316263456
Зараде предузетника и запослених код њих447134503044981317603184131879
Јавни сектор 941979374493880676586734567433
Ван јавног сектора774567672477064562505572955942
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
IX 2020
 VIII 2020
IX 2020
Ø 2019
 IX 2020
 IX 2019
I–IX 2020
I–IX 2019
  IX 2020
 VIII 2020
IX 2020
Ø 2019
IX 2020
IX 2019
I–IX 2020
I–IX 2019
Номинални индекси зарада102.0108.8111.3109.5102.0108.7111.2109.4
Реални индекси зарада102.5107.2109.3107.8102.5107.1109.2107.7

Погледајте табелeПрикажи све табеле

Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).