SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.08.2021
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 24.09.2021

Prosečne zarade po zaposlenom, jun 2021.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jun 2021. godine iznosila je 89 793 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 65 070 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jun 2021. godine iznosila je 89 793 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 65 070 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–jun 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 8,4% nominalno, odnosno 6,0% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 8,6% nominalno i za 6,2% realno.

U poredjenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za jun 2021. godine nominalno je veća za 8,7%, a realno za 5,2%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 8,9%, odnosno za 5,4% realno.

Medijalna neto zarada za jun 2021. godine iznosila je 49 999 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
VI 2021 I–VI  2021 II kvartal VI  2021 I–VI  2021 II kvartal
Ukupno897938866389699650706429465014
Zarade zaposlenih u radnom odnosu902008904390094653836458865319
Zarade zaposlenih van radnog odnosa592805837958732415364089941149
Zarade zaposlenih u pravnim licima958859459695794695766869369528
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih476014708647379338573347233676
Javni sektor 100419100607101521722127234472987
Van javnog sektora853048356884692620526086161638
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
VI 2021
 V 2021
VI 2021
Ø 2020
 VI 2021
 VI 2020
I–VI 2021
I–VI 2020
  VI 2021
 V 2021
VI 2021
Ø 2020
VI 2021
VI 2020
I–VI 2021
I–VI 2020
Nominalni indeksi zarada100.1108.2108.7108.4100.1108.3108.9108.6
Realni indeksi zarada99.8104.5105.2106.099.8104.6105.4106.2

Pogledajte tabelePrikaži sve tabele

Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak gradjana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).